BESPARINGSCHECK

VPS 1050-1055 VIDEO

VIDEO DEMO "EFFICIëNT BEREGENEN"

POMPSETS

IRRIDOSEUR

Nauwkeurige en efficiente aandrijving
Met de introductie van de Irridoseur, is het mogelijk om met de Irrifrance beregeningsmachines zo efficient mogelijk te werk te gaan. De regelingen van Irrifrance zijn het beste antwoord op de huidige wens tot effectief omgaan met water, energie en arbeid. De Irridoseur kan bijdragen tot een besparing van wel 30% energie!

Irridoseur_4

Irridoseur, Computergestuurde doseringsregeling
Met zijn beproefde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid is de IRRIDOSEUR met zijn     verzameling van eigenschappen als  grote nauwkeurigheid, precisie en gebruiksvriendelijkheid,  een computer  welke in de land- en tuinbouw geen vergelijking kent (voor uitgebreide informatie zie het CEMAGREF-Testrapport). De IRRIDOSEUR is het  ultieme machine management systeem voor de moderne agrariër (10-30% meer rendement).

 


 

Hoofdfuncties

 • Regeling van dosering (afwijking maximaal 1 mm)
 • Weergave van aankomsttijd
 • 10 verschillende beregeningsprogramma’s
 • Vertraagde start en vertraagde aankomst
 • Instelling van verschillende doseringen en zones of  aankomsttijd
 • Programmeerbare starttijd en stoptijd
 • Totaaltelling van capaciteit en uren (cumulatief)
 • Systeem voor zelfdiagnose
 • Management van de beschikbare hoeveelheid water

 

Computer met GSM-Modem
Met de Irridoseur 4 Computer met GSM-Modem is het mogelijk, de Computer met een GSM-telefoon, computer of PDA te bedienen. Het vereenvoudigt het werken met een beregeningsmachine. Het is mogelijk door middel van een GSM-telefoon, PC of PDA de Irridoseur computer, waaronder o.a. de dosering en de aankomsttijd te programmeren. Het is ook mogelijk om informatie op te vragen. Deze informatie ontvangt men dan door middel van een SMS-bericht.

Hoofdfuncties

 • Programmering van dosering of aankomsttijd
 • Opvragen van informatie over de ingestelde programmering, capaciteit, oprolsnelheid en aankomsttijd
 • Computer informeert de gebruiker wanneer de machine klaar is
 • Computer informeert de gebruiker wanneer er een storing is

 

 

 

De Irridoseur computer is door Irrifrance ontwikkeld om de agrarische bedrijfstak over de gehele wereld te voorzien van een betrouwbaar en nauwkeurig besturings­systeem voor beregeningshaspels, die opgesteld staan in alle soorten gewassen die geteeld worden op sterk wisselende bodemge­steldheden.

De zorgvuldig geteste combinatie van elektronica, computer­techniek en degelijke landbouwtech­niek garandeert, dat het gesproeide water nauwkeurig afgemeten en gelijkmatig verdeeld wordt, zelfs aan de uiteinden van het te beregenen gebied.
De Irridoseur computer is gebruiksvriendelijk en vereist een minimum aan toezicht. Zijn praktische en betrouwbare uitvoe­ring komt tegemoet aan de eisen van de moderne agrarier die met berege­ningsmachines werkt.
De hoofdfunctie van dit revolutionaire besturingssysteem is de gebruiker te voorzien van een vastgestelde beregeningsprogram­ma voor elk gewas/bodem en het automatisch controleren en besturen van dit programma gedurende de werking in het gewas.
Er bestaat zelfs ook een mogelijkheid om via GSM met de Irridoseur te communiceren.
 
Om verschillende uiteenlopende redenen is het belangrijk om de Irridoseur van Irrifrance van andere haspels te onderscheiden.

De belangrijkste reden van dit al is dat het besturingssysteem van de Irridoseur een echte procescomputer is die meet, bere­kent, regelt en contro­leert. De Irrido­seur draagt er zorg voor dat er efficiënt met water wordt omgegaan.

De Irridoseur houdt met de volgende parameters rekening:

   • de werpwijdte van de sproeier
   • de beschikbare capaciteit
   • de inlaatdruk aan de machine
   • de oprolsnelheid
   • de druk aan de sproeier
   • de opgerolde en de uitgerolde lengte
 
Dit heeft als voordeel dat het gehele beregeningsproces con­stant gecontroleerd wordt. Dit is dan ook van essentieel belang wanneer men efficiënt wil beregenen.
 
De gebruiker kan 5 verschillende doseringen instel­len tijdens één en dezelfde beregeningscyclus.
 
Deze doseringen kunnen aange­past worden aan verschillende omstandigheden of verschil­lende gewassen. Dit heeft als grote voordeel dat men de juiste dosering op de juiste plaats of gewas kan brengen.
 
De computer houdt constant rekening met externe facto­ren, zoals:
   • verschillen in terreinomstandigheden
   • weerstand van de slang op de grond
   • inlaatdruk en verschillen in werkdruk worden gemeten
   • wijzigingen en drukverlies worden gecorrigeerd
 
De snelheid wordt permanent gemeten via een sensor op de V-snaar op de turbine en geeft aan de computer de opgerolde en uitgerolde lengte door.
Een tweede sensor voert een extra controle uit van de snelheid op de vertragingskast, zodat grote variaties in snelheid (correctie) zijn uitgesloten.
Met behulp van een sensor bestuurt de compu­ter de regelklep. Deze regelklep zorgt ervoor of er meer of minder water voor de aandrijving gebruikt wordt. Hoe meer water er voor de aandrijving gebruikt wordt des te sneller gaat de haspel oprollen.
 
Door middel van een drukcontact dient de minimale inlaatdruk ingesteld te worden. Dit is de minimale werkdruk waarbij de machine werkt. Deze kan de gebruiker zelf instellen.
 
De Irridoseur voert een permanente controle uit doordat;
   • posities permanent vergeleken worden
   • permanent tijd controleren
 
Dit leidt er toe dat er bijna geen drukverlies optreedt, een hoge precisie van de dosering (een afwijking van max. 1 mm) bereikt wordt en een lage variatie in de werkelijk geleverde dosering (max. 3%). Vergelijkbare machines uitgevoerd met een elektronische regeling werken met een afwijking van 10 tot 15% van de dosering. Dit betekent dat de Irridoseur geregelde machines minimaal 10-15% minder energie verbruiken dan de machines uitgevoerd met een electronische regeling of mechanische regeling.
 
De verschillende programma's worden bestuurd door een vraag- en antwoord-systeem. Dit programma is gemakkelijk te bedienen, zodat men snel en efficiënt de haspel kan instellen.
 
Indien de gebruiker kiest voor beregening waarbij neer­slag de voorkeur heeft, volstaat alleen het aangeven van de gewenste hoeveelheid.
De Irridoseur berekent zijn programma en geeft de comple­te beregeningsduur aan, of, indien al in-bedrijf, de resterende tijd (inclusief eventuele wijzigingen).
Tijdens het oprollen worden alle variaties en functies duide­lijk aangegeven, zoals;
   • hoeveelheid neerslag
   • druk en capaciteit aan de sproeier
   • resterende oproltijd
   • gepland tijdstip van beëindiging van de beregenings­cyclus.
 
De gebruiker heeft verder de mogelijkheid om 10 verschillende programma's voor te programme­ren. Wanneer hij een pro­gramma wil gaan gebruiken, hoeft hij dan alleen nog maar het betreffen­de programma op te roepen.
 
In geval van een drukverschil of een onderbreking in de toe­voer stopt de micro-computer tijdelijk de beregening totdat alles weer op normaal niveau is.
Door een toets in te drukken kan men via de display te weten komen waar de fout is geconsta­teerd.
 
Dit is mogelijk doordat de Irridoseur sensoren heeft voor:
  • oprolsnelheid
  • beëindigen van de beregening
  • beveiligd tegen verkeerd oprollen
  • het draaien van de turbine
 
Door middel van een Irridoseur is mogelijk om efficiënt ge­bruik te maken van water en tot een ideale aanpassing van de beregening met betrekking tot de gewassen te komen.
 
Een ander sterk punt van deze haspel is de ideale verdeling van het water dat met deze haspel bereikt wordt. Met deze haspel is het mogelijk om het water bijzonder nauwkeurig toe te dienen. Dit leidt er toe dat minder water verbruikt zal worden. Door­dat al het water wat men oppompt efficiënt ge­bruikt zal wor­den. Water wat niet efficiënt gebruikt wordt, is verspilling van energie. Dit is bij het gebruik van een Irri­doseur mini­maal (v.c. 3%).
 
De Irridoseur is een modern besturingssysteem dat de berege­ningscyclus berekent en controleert en met zekerheid de juiste hoeveelheid neerslag biedt. De machine is praktisch, betrouw­baar, gemakkelijk te bedienen en zuinig met water. Men is verzekert van een exacte neerslaghoeveel­heid en een juiste beregening. De Irridoseur garandeert 100% efficiëntie.
 
Het is zeker dat, de rentabiliteit die deze manier van berege­nen oplevert een van de grootste voordelen is. Met zijn preci­sie mikt de Irridoseur op het hoogste rendement in de traditi­onele gewassen, of de mogelijkheid te kiezen voor andere produkten die snel in waarde stijgen. Behalve beregenen zal de Irridoseur indien goed gebruikt, ook de kwaliteit van de produkten verbeteren, zodat aan de hoogste normen van de landbouwindustrie kan worden voldaan.
Een goed ingestelde Irridoseur levert ten opzichte van andere haspels 10-30% rendement meer op.
 
De agrariër is vandaag de dag een bedrijfsleider die het gehele jaar door wordt geconfronteerd met belangrijke beslis­singen: keuze van gewassen, meerdere gewassen per jaar, vruch­twisseling, zaaitijden, onderhoud, milieu, enz. Hij moet altijd vooruit kijken en dat in de kontekst van een veranderde economie. Maximale beheersing van de beschikbare hoeveelheid water gedurende het gehele seizoen met een maximale opbrengst is niet eenvoudig. Met de Irridoseur is het gewas van de juiste hoe­veel­heid water te voorzien en zo rendabel moge­lijk te beregenen.
De haspel werkt constant met een maximale druk op het sproei­ka­non. Dit levert twee voordelen op:
  • Groter bereik sproeier
  • Een fijnere verneveling, zodat de zon minder scha­de aan kan richten en de bodemstructuur ondergaat min­der schade.
 
De Irridoseur kent verschillende uitvoeringen, die toepas­baar voor alle soorten gewassen, alle oppervlakten en alle ver­eiste hoeveelheden neerslag (3 t/m 100 mm).
 
Bij het instellen van de Irridoseur heeft men de keuze uit de volgende prioriteiten:
  • Neerslag als prioriteit

  • Aankomsttijd als prioriteit

 

hp1000
 1299143314_blue_document_pdf_text Brochure downloaden

DIRECT CONTACT

Mechanisatie Centrum Flakkee Lieve Vrouwepoldersedijk 1b
3243 LA Stad aan 't Haringvliet Telefoon: (0187) 61 18 88
Fax: (0187) 61 23 58 info@irrifrance.nl